INSPEKTION OCH RENGÖRING AV DRICKSVATTENRESERVOARER

Vatten är ett livsmedel – det viktigaste av dem alla. Därför fäster vi stor vikt vid hygientänkandet i vårt arbete. Vår personal är utbildad inom dricksvattenhygien och vår utrustning används endast i dricksvattenreservoarer. Den uppfyller kraven på utrustning som används i arbeten på livsmedelsanläggningar.

Sedan år 2000 har vi utfört inspektioner och rengöringar av vattentorn, högvattenreservoarer och lågvattenreservoarer. Reservoarerna är i drift och kopplade till distributionsnätet under arbetets gång.

Vi erbjuder inspektioner och robotrengöringar av fyllda dricksvattensreservoarer, samt även manuella rengöringar och desinficeringar av tomma reservoarer. Samtliga arbeten dokumenteras i protokoll, på bilder och på film.

Amphi-tech AB, vars metoder vi använder oss av, har över 20 års specialisering inom vattenbyggnad bakom sig. Erfarenheter har samlats från över 2000 inspekterade objekt.

Vår inspektion är en del av det förebyggande arbetet. Många gånger noterar en utomstående inspektör saker som vattenverkets egen personal inte ser eller som man i det vardagliga arbetet inte reagerar på. Ofta observeras vid inspektionerna brister, som oskötta kan ha t.om. allvarliga följder, till exempel kontaminerat dricksvatten eller personskador. Vi gör inga “förstörande” provtagningar (jmfr. core-drill) i konstruktionen, men vi nämner alltid i våra rapporter även de observationer som kan syfta på problem i konstruktionen, till exempel sprickor i reservoaren.

Ladda broschyr