INSPEKTION AV DRICKSVATTENRESERVOARER – med reservoaren i drift och kopplad till distributionsnätet

Vid våra inspektioner av dricksvattenreservoarer noterar vi de faktorer som påverkar vattnets kvalitet. Särskild uppmärksamhet fäster vi även vid personsäkerheten och konstruktionen inspekterar vi med icke-förstörande metoder. Inspektionen görs av reservoarens insida (inklusive tak), utsida och närmiljö enligt en standardiserad checklista.

Den inre inspektionen utförs med hjälp av en ROV (frisimmande undervattensfarkost). Den utvändiga kontrollen görs okulärt. Observationerna dokumenteras i ett protokoll med bilder.

Protokollet visar bl.a:

  • om reservoaren är i behov av rengöring
  • eventuella inläckage och föroreningar
  • reservoarens skick och underhållsbehov
  • rekommenderade åtgärder för säker dricksvattenförsörjning

Fördelar med metoden:

  • reservoaren är i drift och kopplad till distributionsnätet under arbetet
  • kostnadseffektivt
  • protokollet fungerar som en del av vattenverkets egenkontroll program